Бизнесийн ёс зүй

Нийтлэсэн: @superassist
Зохиогч: доктор (Ph.D) Ч.БАЯРЧИМЭГ, (Ph.D) М.ЗОЛЗАЯА, (Ph.D) Д.ОЮУНГЭРЭЛ
Он: 2013
Хуудасны тоо:
Төрөл: Судалгаа шинжилгээний ажил
Ангилал: Боловсрол, Шинжлэх ухаан

Өндөр мэдлэг, боловсролтой байлаа ч ёс зүйн мэдлэг, боловсрол дутвал төдийчинээ ажлын амжилт, хувь хүний болон мэргэжлийн нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлдөг. Зохиогчид эдийн засгийн болон гадаад харилцаа өргөжин тэлж байгаа өнөөгийн нөхцөлд бизнесийн ёс зүй болон экологийн ёс зүйн уулзвар дахь онол, практикийн зарим асуудлыг авч үзсэн. Номыг доктор (Ph.D) Ч.БАЯРЧИМЭГ, (Ph.D) М.ЗОЛЗАЯА, (Ph.D) Д.ОЮУНГЭРЭЛ нар эмхэтгэн гаргасан.