Монгол орны биологийн олон янз байдал ба бичил уурхай

Нийтлэсэн: @superassist
Зохиогч: Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь - II” (ESEC II) төсөл
Он: 2016
Хуудасны тоо:
Төрөл: Судалгаа шинжилгээний ажил
Ангилал: Байгаль орчин

Энэхүү судалгааны ажлын үндсэн зорилго нь Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь II төсөл хэрэгжих 18 аймгийн 50 суманд өндөр ач холбогдолтой биологийн олон янз байдал бүхий газрууд байгаа эсэхэд орон зай байршлын дүн шинжилгээ хийж улмаар тус үнэ цэнэ бүхий газруудын зураглалыг буулгахад оршив. Энэхүү ажлын хүрээнд өндөр ач холбогдолтой биологийн олон янз байдал бүхий газруудын байрлалын зураглал хийж сумын газрын зурагт буулгасан.

Холбоотой бүтээл