Кирил бичгийн бичлэгийн стандартын тогтоол
Хувилбарууд Журмалсан жагсаалт
аварга / аврага аварга
авлига / авилга авлига
авхуул / авахуул авхуул
авьяас / авъяас авьяас
агуу / аугаа агуу
адасга / адсага адасга
азарга /азрага азарга
азгүйдэх / азгүйтэх азгүйдэх
айлдвар/айлдал айлдал
айлдвар/айлдал айлдвар
айхавтар / айхтар айхавтар
аливаа / алив аливаа
алцганах / алцаганах алцганах
амарлингуй / амирлангуй амарлингуй
арвагар / аравгар арвагар
арвилах / аривлах арвилах
арзгар / арзагар арзгар
аяндаа / аяандаа аяндаа
бадируун / бадриун бадриун
байгапь / байгал байгаль
байцай / байцаа байцай
банди / баньд банди
бархирах / бахирах бархирах
билиг / билэг / бэлгэ / бэлэг билиг (оюун билиг)
билиг / билэг / бэлгэ / бэлэг бэлгэ (бэлгэ тэмдэг)
билиг / билэг / бэлгэ / бэлэг бэлэг (бэлэг дурсгал)
бич / мич бич
бодгаль / бодьгал бодгаль
бодос / бодис бодис
бодот / бодит бодит
бодьсад / бодисад бодисад
борви / борив борви
бохирдох / бохиртох бохирдох (хиртэх)
бохирдох / бохиртох бохиртох
бөгөөд / бөгөөс бөгөөд
бөгцгөнөх / бөгцөгнөх бөгцгөнөх
бөндгөнөх / бөндөгнөх бөндгөнөх
бувтнах / бувтанах бувтнах
будлих / будилах будилах
бургилах / буриглах бургилах
бусниулах / бушнуулах бусниулах
бүгчим / бөгчим бүгчим
бүжин / бөжин бөжин
бүжиглэх / бүжих бүжиглэх
бүжиглэх / бүжих бүжих
бүлтгэнэх / бүлтэгнэх бүлтгэнэх
бүлэг / бөлөг бүлэг
бүрчлэн / бүрчилэн бүрчлэн
бүрэлдэхүүн / бүрэлдхүүн бүрэлдэхүүн
бэлчир / билчир бэлчир
бэлэвсэн / бэлбэсэн бэлэвсэн
бэнчин / бинчин бэнчин
бэртэнгэ / бэртэнги Бэртэнгэ
вандан / бандан вандан (хадаг)
вандан / бандан бандан (ширээ)
гавж / гавьж гавж
гавьяа / гавъяа гавьяа
гадарга / гадрага / гадаргуу гадарга
гадарга / гадрага / гадаргуу гадаргуу
гаднах / гаднахь гаднах